Kvalitet & Miljö

Förbättringar inom såväl miljö som kvalitet är ett ständigt pågående arbete. Det finns alltid någon del i ledet, från odling till konsument, som kan förbättras.

Kvalitet och miljö

Förbättringar inom såväl miljö som kvalitet är ett betydelsefullt och ständigt pågående arbete. Det finns alltid någon del i ledet från odling till konsument som kan förbättras, för att hela tiden driva och utveckla arbetet. Det går framåt med utvecklingen framför allt när det gäller odlingsteknik, produktkvalitet och hantering av frukt och grönsaker på den svenska marknaden.

Kvalitet

Svenska Odlarlagets medlemsföretag producerar enligt regelverk uppställt av IP/Globalgap eller Eko/Krav. Utöver egenkontroll görs regelbundna revisioner av externa parter, vilka har mandat att godkänna produktion enligt kvalitetsledningssystemen ovan. Dessa certifieringar är ett minimum och därtill har vi flera medlemmar som jobbar med ytterligare krav i form av miljöcertifieringar och hållbar produktion såsom recirkulation med mera. Produkterna håller minimum Svensk/EU/FN kvalitet gällande sortering och en stor del av produktionen sorteras under än hårdare krav, framför allt de produkter som produceras under varumärket ”Odlarna.se”.

Växthus med odlingar

Miljöpolicy

Det är Svenska Odlarlagets målsättning att tillgodose föreningens medlemmars och kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder skall kunna lita på att våra produkter skall vara producerade i enlighet med lagar och förordningar och våra egna högt ställda målsättningar på miljöområdet.

-        Svenska Odlarlaget skall sträva efter att föreningen och medlemmarna skall bli miljötekniskt ledande företag inom Svensk livsmedelsproduktion.

-        Svenska Odlarlaget skall kännetecknas av att vara en kostnadseffektiv, såväl ekonomiskt som miljömässigt, organisation med kunden och medlemmarnas önskemål i centrum.

Denna policy kan uttryckas enligt följande:

-        Med utgångspunkt från tillämpliga lagar och förordningar skall vi ständigt arbeta för att uppnå uppställda målsättningar.

-        Vi och medlemmarna skall genom effektivare produktion arbeta för ett renare kretslopp syftande till att minimera de eventuellt negativa effekter vår verksamhet kan ha på miljön.

Vår avsikt är att denna miljöpolicy skall ge samtliga intressenter i vår verksamhet trygghet och säkerhet och genom detta känna förtroende för Svenska Odlarlaget. Denna miljöpolicy kommer kontinuerligt att förnyas och kommuniceras både externt och internt för att ständigt vara aktuell gentemot de krav och önskemål som ställs.

en jordgubbsplanta

Märkning och spårbarhet 

Förutom lagstadgad märkning har produkterna en mängd kvalitetsmärkningar såsom Svenskt Sigill, Från Sverige, IP, Global Gap, KRAV, EU-eko och Miljösmart bland annat. Lagstadgad spårbarhet efterföljs och en stor del av produktionen märks upp med batch-nummer. Vi har även IT-system som vidare hjälper oss att hitta den information som önskas hela vägen från försäljningsort tillbaka till odling om så skulle behövas.

Arbetsvillkor

Arbetsmiljön för den personal som arbetar i medlemsföretagen är betydelsefull och en självklar del för oss att arbeta med. De riktlinjer som FN slagit fast i regelverket Global Compact är ett minimum som vi utgår ifrån och vi strävar alltid efter mer.

Svenska Odlarlagets medlemmar ska ha certifiering mot IP Arbetsvillkor och genom detta förmedlar vi som organisation att vi tar ansvar över arbetsmiljön samt goda arbetsvillkor. De som arbetar i vår verksamheten skall ha en acceptabel arbetssituation med korrekta löner, arbetstider med mera. Reglerna för IP Arbetsvillkor utgår från det som arbetsmarknaden och lager kräver när det gäller arbetsmiljö, arbetsrätt samt socialt ansvar.

Kontaktinformation

FÖRETAGSNAMN
Svenska Odlarlaget Ek. För

ADDRESS
Knut Påls väg 13 A, 256 69 Helsingborg

TELEFON
042-383860

FAX
042-147250

E-POST
info@odlarlaget.se

Hör av dig till oss!